Från: Björn Hammarskjöld
Date: mån 19 juli 2021 kl 16:41

Tjänare Läkemedelsverket!

Jag begär nu svar från GD Björn Eriksson eftersom det svar jag fått av Läkemedelsverket upplysningen inte synes stämma med lag..

1. Första meningen: ”Vi har inte möjlighet att göra testet med dig.”

Det handlar inte om möjligheter, det finns alltid möjligheter att vi gemensamt gör ett icke förstörande test. Här synes det handla om vilja och förmåga som uppenbarligen synes saknas hos en statlig myndighet i strid med Förvaltningslagen (2017:900) (FL) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 och eventuellt flera §§.

Detta innebär att den anonyma personen vid Läkemedelsverket upplysningen då synes ha brutit mot de lagar som jag räknar upp ovan. Då är det Läkemedelsverkets GD Björn Eriksson som har ansvaret att motbevisa mina uppgifter, annars är mina uppgifter erkända sakförhållanden som utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för myndighets (inklusive Läkemedelsverkets och domstols) beslut.

Då Läkemedelsverket synes ha brutit mot FL enligt ovan synes det vara brott mot Brottsbalkens 10:5 trolöshet mot huvudman och 20:1 tjänstefel.

Svaret utgör myndighetsutövning mot enskild vilket anses vara graverande och ökar straffskalan ett steg uppåt.

Det synes också vara brott mot Regeringsformens 1 kapitel 1 § 3 st samt 9 § samma lag.

Då grundlag går före lag (RF 11:14 och 12:10) anses brott mot grundlag vara allvarligare än brott mot förvaltningslag, måste brotten mot BrB 10:5 trolöshet mot huvudman och 20:1 tjänstefel bedömas som grova brott.

Enligt RF 11:14 och 12:10 strider dessa brott mot EU-rätten varför straffskalan hoppar upp ytterligare ett steg till synnerligen grova brott.

Läkemedelsverket kan läka skadan för den enskilde genom att vi tillsammans genomför de enkla och noninvasiva försöken senast 2021-07-22.

2. Andra meningen: ”Vaccinet Comirnaty innehåller inget som är magnetiskt och har inte några magnetiska egenskaper”

Varifrån kommer dessa Läkemedelsverkets uppgifter och när har dessa uppgifter uppdaterats senast?

Problemet är att det finns många fallbeskrivningar om att Comirnaty innehåller magnetiskt material och att jag har själv funnit magnetisk aktivitet hos två individer men bara över injektionsstället.

Bara en enda sådan uppgift måste få Läkemedelsverket att, som myndighet som ska skydda befolkningen, agera omedelbart och få Läkemedelsverket att genomföra omedelbara undersökningar av injektionsmaterialet.

Fortfarande har Läkemedelsverket att följa lag enligt ovan.

Läkemedelsverket kan läka skadan för den enskilde genom att vi tillsammans genomför de enkla och noninvasiva försöken senast 2021-07-22.

3. Tredje meningen: ”De innehåller inga metaller.”

Även här har Läkemedelsverket bevisbördan.

Som gammal kemist utbildad under förra millenniet så blir jag konfunderad. Comirnaty påstås inte innehålla metaller. Men det synes innehåller metalljoner som 8 g natriumjoner och nästan 14 g kaliumjoner per dL injektionsvätska. Det är en 47 %ig lösning av NaCl och KCl som salter.

Järn(III)-joner är genomskinliga men har magnetiska egenskaper.

Kol (grafen(oxid)) är en ickemetall med unika magnetiska, optiska, mekaniska och elektriska egenskaper.

4. Fjärde meningen: ”Vaccinet har genomgått alla de tester som krävs och är granskat av specialister och inspektörer inom de berörda områdena.”

Intressant att inga kravspecifikationer bifogas. Alltså är påståendet inte kontrollerbart.

De påstådda granskarna måste namnges, återigen till synes för att den enskilde ska kunna granska granskarna.

De berörda områdena är inte angivna, återigen för att den enskilde ska kunna granska de berörda områdena.

Därmed synes Läkemedelsverket återigen begå synnerligen grova brott mot enskild, FL, RF, EU-rätten enligt ovan.

5. Femte meningen: ”Så man kan lita på innehållsförteckningen.”

Ännu ett löst påstående utan några som helst bevis varför ”man kan lita på innehållsförteckningen”

Om det nu finns annat material/ämnen i flaskorna för injektion än som uppges i innehållsdeklarationen så är innehållsdeklarationen en urkundsförfalskning.

Om det kommer indikationer om att injektionsmaterialet skulle kunna innehålla ej deklarerade ämnen så måste Läkemedelsverket själva eller i samarbete med andra och oberoende samarbetspartners självfallet göra en leveranskontroll och analys av innehållet. Det är något som varje seriös köpare gör för att säkerställa att levererad vara överensstämmer med beställd vara. Se på IKEA. De gör alltid en leveranskontroll och om den levererade varan inte stämmer med överenskommen var så går varan i retur till leverantören. Om, som ett exempel, ett köksskåp inte är 600 mm brett utan 601 mm brett så bygger dessa fel på så att stommen blir 11 mm längre än beställd bänkskiva. Vi fick en ny förlängd bänkskiva.

Nu finns det klara indikationer om att Comirnaty synes innehålla fler ämnen än deklarerat i innehållsförteckningen.

A. Magnetiskt material som enligt artiklar upptagna i PubMed kan bestå av

1. Fe(III) i hydrogel. Används redan kliniskt sedan 2015
2. Grafenoxid. Detta material kan användas i vacciner enligt artiklar upptagna i PubMed

B. UV-fluorescens. Det lär räcka med en vanlig UV-strålande ficklampa för att det ska framträda en fluorescens över injektionsstället.

6. Mening 6: ”Läkemedelsinspektörer från de europeiska Läkemedelsmyndigheterna genomför kontinuerligt inspektioner av tillverkare av läkemedel för att kontrollera att de lever upp till kvalitetskraven, inspektörerna har även möjlighet att ta prover för analys om något är misstänkt.”

Tack för informationen om att läkemedelsinspektörer genomför kontinuerligt inspektioner av tillverkare av läkemedel.

Men det står ingenting om att dessa inspektörer kontrollerar innehållet i injektionsflaskorna.

Varför tar inte inspektörerna prover för analys? Det måste ingå i leveranskontrollen att jämföra innehållet i flaskorna med innehållet i innehållsdeklarationen.

Läkemedelverket är nu delgivet information om att det kan finnas ej godkänt material i Comirnaty.

 

Jag begär att Läkemedelsverket omedelbart måtte besluta att de injektioner som sker från och med idag ska betraktas som injicering av icke godkänt läkemedel och samtliga injektioner måste omedelbart och skyndsamt upphöra till dess Läkemedelsverket säkerställt att det saknas icke godkända ingredienser oavsett koncentration, jämför med dopingprovtagning för idrottare.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Annons