Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten, Bioterrorism, Statsterrorism, Planerat överlagt Mord, Folkmord med mera till dessa ovan omnämnda och härmed delgivna

Läs särskilt vad som delgivits under punkten G i dagens delgivning, citat

 

G.VARFÖR UNDANHÅLLER OCH UNDERLÅTER TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH SVERIGES RIKSDAG ATT BESVARA FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN?

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/01/05/sveriges-riksdag-basta-talman-andreas-norlen-rattsstatens-principer-existerar-inte-i-denna-fascistiska-agenda-ni-alla-ar- delaktiga-i-2022-01-05/

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrifvelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivning/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivalsen är i laga ordning registrerad till voulf56@gmail.com

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med fler.

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

Det viktigaste i demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att ha läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

2023-01-05

 

DEL 1 av 2023; Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare 

Bästa talman Andreas Norlén och övriga delgivna som uppenbart alla är delaktiga i vad som har gått över väldigt lång tid och av alla fortfarande säkerställs att fortsätta pågå.

Alltså en agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn , som inte sammantaget är synnerligen delaktiga i, utifrån att ni alla beskyddar denna globalistiska agenda mot mänskligheten, som fortfarande är pågår.

Rättsstatens principer existerar inte i denna fascistiska agenda ni alla är delaktiga i

 

 1. ”Vaccinerna” ett bedrägeri, ett marknadsföringsbedrägeri, ”vaccinerna” om bedrägligt och planerat uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts i Sverige, via skattemedel, som vanliga vaccin , vilket dessa skadar och dödar ”vaccinerna” bevisligen inte är .

Alltså är det inte delgivna om sedan mycket länge om , utifrån fakta och bevis, som ni undanhåller och underlåter komma nationen Sveriges Folk och Barn till del.

Se i den delen bifogade PDF-fil Socialdepartementet…..2022 12 19 och Socialdepartementet …. 2022 12 28

 1. De sk ”vaccinerna” förhindrar inte sjukdom
 2. De sk ”vaccinerna” skyddar inte smittspridning
 3. De sk ”vaccinerna” var inte testade för detta, och därmed bevisat
 • att dessa sk ”vaccinerna” gör mer skada än nytta, och ingen av er delgivna har kunnat bevisa det motsatta, trots
 • att ni alla haft den möjligheten, ni underlåter och undanhåller därmed bevis fö
 • att denna skadar och dödar agenda ska stoppas gentemot nationen Sveriges Folk och Barn, skattebetalarna och därmed era uppdragsgivare.

 1. PCR TESTERNA ETT BEDRÄGERI SOM BANADE VÄGEN FÖR DE SK ”VACCINERNA”

 2. Det är bevisligen fastställt bl.a. i 2 fastställande domar inom EU , nämligen i Portugal, vilket ni är delgivna om mången gång i massutskicken från SVERIGE GRANSKAS sedan tidigare, att
 3. PCR TESTERNA icke är tillförlitliga och icke är vetenskapliga
 4. Effekterna av bl.a. dessa fastställande domar har av er alla undanhållits och underlåtits komma nationen Sveriges Folk och Barn till del.
 5. Effekterna i en rättsstat skulle såklart varit att alla sk ”vaccinerna” skulle ha stoppats med omedelbar verkan, eftersom det aldrig existerar någon WHO PANDEMI .

 

 1. Effekterna av är delgivnas ställningstagande är uppenbara

 1. 2023-01-03 maskinöversättning, MYCKET VIKTIGT, ”vaccinerna”/ biovapen / bioterrorism/ stats terrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, citat

De ”vaccinerades” pandemi: Japan har fyra gånger fler dödsfall efter Pfizers ”boostersprutor”.

LÄS MER FAKTA OCH BEVIS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2023/01/03/japans-excess-deaths-4x-higher-after-pfizer-booster/

 1. 2023-01-02 enligt folkhälsomyndigheten, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA, citat

75 av 78 coviddöda var ”vaccinerade”

De flesta drabbas av covid-19 i Sverige är ”vaccinerade”. Det utgör en kraftig majoritet bland smittade, IVA-vårdade och döda.

Över 90 procent av dem som rapporterades smittade vecka 51 hade tagit det så kallade vaccinet. Det visar Folkhälsomyndighetens  egen statistik.

Under vecka 51 registrerades 3.557 nya smittfall på säbo och hemtjänst, varav 163 var ovaccinerade och 3.394 vaccinerade. 95,4 procent var alltså ”vaccinerade”.

Vecka 51 registrerades 12.589 covidfall i hela Sverige, varav 1.130 var ovaccinerade och 11.459 var vaccinerade. 91 procent av alla smittade var alltså ”vaccinerade”.

Ungefär sådana här procenttal visar sig i statistiken sedan en lång tid tillbaka.

LÄS MER

https://nyheter.swebbtv.se/75-av-78-coviddoda-var-vaccinerade/

 

 

 1. MEDICINSKA EXPERIMENTET; OTESTADE ”VACCINERNA” SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Publicerad 1 januari 2023, citerar delar ur artikeln, läs hela artikeln, citat

Stor studie: HÖGRE risk att smittas ju fler ”vaccin” doser man fått

UTRIKES. I en omfattande men ännu inte officiellt publicerad studie visar amerikanska forskare att risken att smittas med covid-19 ökar ju fler ”vaccin” doserar man har fått.

Men under loppet av 2022 ändras detta förhållande till det motsatta.

Idag är cirka 75 procent av IVA-patienterna ”vaccinerade”, och hela 86 procent av dem som avlider med sjukdomen. Detta enligt  Folkhälsomyndighetens statistik.

Det visade sig nämligen att risken att smittas ökade ju fler tidigare ”vaccin” doser en person hade fått.

Läs mer

https://www.friatider.se/stor-studie-hogre-risk-att-smittas-ju-fler-vaccindoser

 1. 2023-01-04 maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

Tillsynsmyndigheter i Europeiska unionen varnar också för att upprepade covid-”vaccinationer” kan försvaga den övergripande immuniteten.

Var också medveten om att ha ett nedsatt immunförsvar kommer att göra dig mer benägen inte bara för covid-19 utan även hur många andra virus- och bakterieinfektioner som helst, plus kroniska sjukdomar som cancer.

 

Covid-”vaccinerna” dämpar ditt medfödda immunförsvar genom att hämma interferonvägen typ 1, som är det första svaret på alla virusinfektioner. Typ-1 interferon håller också latenta virus i schack, så om din interferonväg undertrycks kan latenta virus börja dyka upp

Läs mer och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/01/04/covid-vaccine-shingles.aspx ?

 

Hela artikeln kan du ladda ner här, maskinöversättning

https://www.jottacloud.com/s/2714b3677e193264666b46f03d328ed1c2f

 

 1. FRÄMMANDE MAKT, SOM BEDRIVER AGENDA, SOM BESKYDDAS AV ER DELGIVNA, DÄRMED DELAKTIGHET I FRÄMMANDE MAKTS AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Publicerat 2023-01-04 ca 25 minuter

World Economic Forum under luppen – Swebbtv Granskar 6 (med engelska undertexter)

https://swebbtv.se/w/eCPKrkTn592pm9SjmZYhz7

 1. INGET ENSKILT ÄRENDE, STATSMINISTERN OCH MINISTRARNA SKA INGRIPA OCH STOPPA DETTA PÅGÅENDE FULLSTÄNDIGA FASCISTISKA VANSINNET
 2. Därmed ska ansvarig minister och statsministern ingripa omedelbart, och STOPPA vad som pågått och bevisligen pågår nämligen FOLKMORDS agenda och planerade BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk och Barn, bevis och fakta

En fd miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 , citat

Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

”Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättssäkerhet. Efter att under ett antal år har studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående.

Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende.

Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner mm

Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan att utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut.

Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som del i vetenskapliga kontroverser.

Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och del i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet.

Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

Ministerstyre

Rättssäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle.

Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättssäkerheten ska råda. Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa.

Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt.

Det finns inget i grundlagen som skyddar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”

Slut citat.

KÄLLA

Se bifogad PDF fil Motion… och publicerat offentligt här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/03/07/2014-03-07-demokrati-rattsakerhet-och-myndighetsutovning/

 1. Fd riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson delgav efter 8 år i Sveriges riksdag om KNAPPTRYCKARKOMPANIET
 1. Citat; Knapptryckarkompaniet  är en bok från 2011 av den före detta  moderata  riksdagsledamoten  Anne-Marie Pålsson  i vilken hon kritiserar dels sitt tidigare parti, dels och framförallt det system i  Sveriges riksdag  som reducerat ledamöterna till röstboskap åt partiledningen. ]

Slut citat, läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Knapptryckarkompaniet

 1. Om boken, citat

Sverige har kanske västvärldens starkaste parlament. Alla maktbefogenheter har samlats där. Men riksdagsledamöterna är svaga. Den politiska makten utövas inte i riksdagen utan av partieliterna.

Hur makten kunde glida ur de folkvaldas händer? Hur kunde grundlagens inledande paragrafer: All offentlig makt utgår från folket och Riksdagen är folkets främsta företrädare så tömmas på verkligt innehåll?

Detta är en personlig, men analytisk, skildring av makten i riksdagen, skriven av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson, rut-avdragets uppfinnare.

Den beskriver de interna strukturer som är helt okända för utvalda men som mer än något annat bestämmer maktförhållanden och som förklarar varför skillnaden mellan verkligheten och grundlagens avsikt är så stor.

Knapptryckarkompaniet avslutas med förslag på vad som kan göras för att stärka medborgarnas inflytande och vitalisera demokratin.

”Knapptryckarkompaniet är den viktigaste boken, borde vara obligatorisk läsning för alla politiska intresserade.” -Pierre Gilly, Dala-Demokraten

Slut citat, källa till ovan citerat

https://www.bokus.com/bok/9789173534710/knapptryckarkompaniet-rapport-fran-sveriges-riksdag/

 

Boken är slutsåld, men finns som E-bok, här nedan

 

Knapptryckarkompaniet : Rapport från Sveriges riksdag E-bok, Svenska, 2014

https://www.adlibris.com/se/e-bok/knapptryckarkompaniet-rapport-fran-sveriges-riksdag-9789173537469

 

Se videointervjun

Förf Anne Marie Pålsson Knapptryckarkompaniet

Vem har den egentliga politiska makten i Sverige? ”Knapptryckarkompaniet” är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson. Intervjuare: Anita Kratz.

https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ

 

 1. FOLKRÖRELSEN FÖR DIREKTKDEMOKRATI KNAPPTRYCKARNA LÄSER DU MER OM HÄR

Grundare av KNAPPTRYCKARNA är Uffe Bejerstrand

https://knapptryckarna.se/?v=f003c44deab6

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

Videos publicerade av KNAPPTRYCKARNA på Swebbtube

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

 

Videos publicerade av KNAPPTRYCKARNA på YouTube

https://www.youtube.com/@knapptryckarna9756/videos

https://www.youtube.com/@knapptryckarna9756/streams

 

 

 1. VARFÖR UNDANHÅLLER OCH UNDERLÅTER TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH SVERIGES RIKSDAG ATT BESVARA FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN?

Spion/censur lagen, grundlags förändringar, 2st., skedde den 1:a före valet 2022 och den 2:a efter valet 2022, men detta sker i strid emot grundlagen Regeringsformen, tills motsatsen är bevisad av talman Andreas Norlén, den näst högste i hierarkin , efter kungen i Sverige, och varje enskild partiledare och varje enskild riksdagsledamot, varje enskild minister i Sveriges regering, inklusive statsminister, före valet 2022 och efter valet 2022.

 

DU LÄSER MER I VAD SOM SEDAN TIDIGARE ÄR DELGIVET I DENNA DEL HÄR, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementet, och offentligt publicerat här, inklusive 10 bilagor

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/25/talman-andreas-norlen-till-talmannen-andreas-norlen-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-och-darmed-alla-politiska-partierna-i- sveriges-riksdag-socialdepartementet-folkhalsomyndi-7/

 

Nationen Sveriges Folk & Barn är synnerligen betjänta av och begär att svara på alla frågeställningar som delgivits talman Andreas Norlén besvaras och delges offentligt och därtill till undertecknad mycket skyndsamt

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Annons