2021-11-19

Det kan knappast ha undgått någon att regeringen nu kommunicerat att de avser att gå vidare med förslaget om vaccinationsbevis. Mot denna bakgrund följer här en kommentar från representanter ur Bio-Medico Legala Nätverket.

Bio-Medico Legala Nätverket protesterar mot olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis

 
Ska ovaccinerade vara rädda för att sitta bredvid vaccinerade? Eller ska vaccinerade vara rädda för att sitta bredvid ovaccinerade? Frågorna hänger i luften efter onsdagens presskonferens där regeringen föreslår att vaccinationsbevis införs som innebär begränsningar av ovaccinerades rättigheter att delta i samhällsaktiviteter på samma villkor som andra medborgare.

Åtgärden som föreslås är inte bara meningslös ur ett smittskyddsperspektiv. Den ställer olika grupper mot varandra. Den bedöms vara oproportionerlig och grundlagsstridig. Skälen för detta har ingående redogjorts för i ett remissvar till Socialdepartementet författat av Bio-Medico Legala Nätverket.

Men regeringen tycks inte se några hinder mot att implementera regelverket. Med vetskap om de legala begränsningarna börjar regeringen med ett litet ”oskyldigt” steg som ger arrangörer möjligheten att välja mellan ”särskilda smittskyddsåtgärder” eller vaccinationsbevis. I förbigående nämner regeringen att de på nytt vill förlänga pandemilagen och att ytterligare åtgärder inte kan uteslutas. När tar det slut?

I ett läge där 80 procent av den vuxna populationen är vaccinerad (under hot om införande av vaccinpass) samt alltfler registrerade rapporter om vaccinets begränsade effektivitet och misstänkta biverkningar, räknar regeringen förmodligen nu kallt med att motståndet inte kommer att vara särskilt stort mot åtgärden i den ”fullvaccinerade” delen av befolkningen. Tvärtom är det inte orimligt att anta att många i den gruppen nu vill kunna kapitalisera på sin vaccinationsstatus. Och några kanske vill se det som en bekräftelse på att man ”gjorde rätt”. Man drog sitt strå till stacken, vaccinerade sig och intentionerna var goda. Kanske ville man med sin vaccinering bidra till att undvika den utveckling som nu tyvärr står för dörren. Vaccinpass. Restriktioner. Demontering av grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Vi är många som orubbligt kommer stå fast vid vårt fria val att bestämma över våra egna kroppar. För vår egen skull, men också för din. Alla svenska medborgare, vaccinerade som ovaccinerade, måste nu samarbeta och se till det som förenar oss som människor snarare än det som skiljer oss åt. Vi måste se verkligheten för vad den är. Hjälp till att uttrycka ditt missnöje med regeringens nu inslagna väg. Många, många människor – medmänniskor – känner innerst inne vad som är rätt och vad som är fel. Gör din röst hörd.

Annons