Image result for vaccination

Sedan artikeln skrevs har ärendet behandlats i riksdagen o återfinns på länken under:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022033?fbclid=IwAR3Q40-y75MlvZaY3p0Wqo16xQyzc3J_kxaZyttAej_9w5kQS5P7Ct8HoNw


iterated-reality.com

Idag kl 13.00 skickade jag ut en skrivelse till samtliga ledamöter i Sveriges Riksdag.
Skrivelsen är ett öppet brev med flertalet bilagor som presenteras i sin helhet nedan.
Den kan även laddas ner i PDF FORMAT VIA DENNA LÄNK

DATUM: 2017-04-05

FRÅN
– Mehdi Nodehi, biokemist & entreprenör
– Samt 15 988 medborgare som tar aktiv ställning emot ett obligatoriskt vaccinationsprogram

TILL
Samtliga ledamöter i Socialutskottet
Samtliga ledamöter i Sveriges Riksdag
Stockholm

Beträffande Sofia Arkelstens motion om obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram 2015/16:430BÄSTE RIKSDAGSLEDAMOT,

Som biokemist, tidigare produktchef & affärsutvecklare inom vaccin- och bioteknikindustrin, så känner jag mig högst ansvarig att underrätta och tillhandahålla er en samling vetenskapliga studier och särskild information som bör uppmärksammas och beaktas inför omröstningen av motion 2015/16:430 den 4 maj i år.

Jag och tusentals andra informerade medborgare är djupt oroade och upprörda över Arkelstens motion då den bryter mot flera svenska lagar samt direkt förespråkar ett övertramp på en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, nämligen rätten för fullt friska individer att få bestämma över sin egen kropp.

Motionen strider direkt mot följande svenska lagar och skall därför inte få ligga till grund för proposition;

Regeringsformens 2 kap. 6 § (Grundlagen)

6§ Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2a §

2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt

vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,vara lätt tillgänglig,bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Smittskyddslagens allmänna bestämmelser 1 kap. 4 §

4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet ochfår inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.

VACCINATIONER SKALL ENLIGT LAG FÖRBLI FRIVILLIGA

Som tydligt redovisat i Grundlagen (Regeringsformen) samt i Hälso- och sjukvårdslagen skall svensk sjukvård bygga på patientens självbestämmande och svenska medborgare är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

BEGRUNDA BESLUTEN PÅ VETENSKAP & BEPRÖVAD ERFARENHET

Vidare är det även tydligt deklarerat i Smittskyddslagen att smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om man då tar hänsyn till de vetenskapliga rapporter som presenteras i Bilaga 2 samt den beprövade erfarenhetom de livshotande vaccinationsbiverkningar somläkemedelsverket dokumenterat (Se Bilaga 1), så blir det tydligt att Arkelstens motion även strider mot Smittskyddslagens allmänna bestämmelser.

Dessutom får inte smittskyddsåtgärder, enligt smittskyddslagen, vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Innehållet i Bilaga 1, 2, 3 och 4 visar tydligt att obligatorisk vaccination aldrig kan vara försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.

Denna öppna skrivelse till Riksdagens alla ledamöter uppmanar därför att svensk lag skall följas och att vaccinationsprogrammet skall förbli frivilligt.

BILAGOR TILL DENNA SKRIVELSELäkemedelsverkets egen rapportering av livshotande biverkningar som uppkommit till följd av vaccinationer under 2015.En samling vetenskapliga studiersom sammankopplar vacciner med en rad olika autoimmuna & neurologiska biverkningar.Lista och yttrande av 44 läkare som varnar för vacciners allvarliga biverkningar.Dokumenterade fall av vaccinationsskador i media & övriga relaterade artiklar.Namnlista på 15 988 medborgaresom motsätter sig ett obligatoriskt vaccinationsprogram.BILAGA 1

LÄKEMEDELSVERKETS EGEN RAPPORTERING AV LIVSHOTANDE BIVERKNINGAR SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV VACCINATIONER BARA UNDER ÅRET 2015.

Läkemedelsverket producerar kvartalsvisa sammanställningar av biverkningsrapporter registrerade i den nationella biverkningsdatabasen BiSi. Nedan följer en sammanställning av alla biverkningar som uppstod till följd av vaccinationer under från 2015-01-01 till 2015-12-31.

Källa: https://lakemedelsverket.se/…/Kvartalsvis-redovisning-av-b…/

Kvartal 1: 2015-01-01-2015-03-31 – 5 st. med livshotande biverkningsrapporter.

14 månaders flicka fick livshotande mässlingsinfektion efter mässlingsvaccin: 2015-02-11, 14 månaders flicka anmälan efter Priorix: Measles post vaccine.LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.Spädbarn fick livshotande andningsuppehåll och långsam hjärtrytm efter Infanrix och Prevenarvaccin: 2015-03-02, spädbarn, flicka anmälan efter Prevenar och Infanrix Hexa: Bradycardia, apnoea. LIVSHOTANDE.45-årig kvinna fick bl. a. livshotande allergichock, andnöd och astma efter Vaxigripvaccin: 2013-12-19 uppföljning 2014-12-12, 45-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip: Palpitations, fatigue, injection site pruritus, vaccination site reaction, anaphylactic shock, c-reactive protein increased, muscular weakness, pain in extremity, sleep disorder, asthma och dyspnoea.LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.20-årig kvinna fick livshotande psykiska symptom efter Pandemrix: 2014-02-11 uppföljning 2014-12-08, 20-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:Disturbance in attention, hypersomnia, burnout syndrome, depression.LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.12-årig flicka fick livshotande allergiska symptom efter Gardasil: 2014-08-04 uppföljning 2015-01-16, 12-årig flicka, anmälan efter Gardasil:Lip swelling, swollen tongue, angioedema, urticaria.LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.

Kvartal 2: 2015-04-01-2015-06-30 – 3 st med livshotande biverkningsrapporter

2 månaders flicka fick livshotande tarmvred efter Rotateq-vaccin:
2015-06-12 2 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral: Intestinal malrotation, volvulus of small bowel.LIVSHOTANDE Okänt förlopp.45-årig kvinna i livshotande tillstånd efter Vaxigrip: 2013-12-19 2015-06-09 Kvinna, 45 år, anmälan efter Vaxigrip: Palpitations, fatigue, injection site pruritus, anaphylactic shock, body temperature increased, c-reactive protein increased, fibromyalgia, muscular weakness, pain in extremity, sleep disorder, asthma, dyspnoea. LIVSHOTANDEÄnnu ej tillfrisknat.52-årig man fick livshotande neurologiska symptom efter TBE-vaccin:
2015-04-23, 52-årig man, anmälan efter Fsme-immun (TBE vaccin):
Loss of control of legs, dizziness, paraesthesia, dyspnoea.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat

Kvartal 3: 2015-07-01 – 2015-09-30 – 7 st med livshotande biverkningsrapporter

12 veckors pojke fick linshotande andningsuppehåll efter Infanrix och pneumokockvaccin: 2015-07-16, 12 veckors pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix Hexa: LIVSHOTANDE biverkning. Tillfrisknat.4 månaders flicka fick livshotande tarmåkomma efter Rotateq:
2015-08-10, 4 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral: Intussusception (ett tarmavsnitt trär upp sig på ett annat). LIVSHOTANDETillfrisknat.4 månaders hamnade i livshotande tillstånd och fick bestående men efter Rotateq, Synflorix (pneumokockvaccin) och Infanrix:2015-08-20, 4 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral, Rotateq injektionsvätska, Synflorix Infanrix Hexa: Meningitis (hjärnhinneinflammation), sepsis (septisk chock), subdural haematoma, muscle spasms, haemorrhage intracranial (skallskada), petechiae (hudblödning). LIVSHOTANDEBestående men.34-årig kvinna fick ALS efter Pandemrix: 2015-08-26, 34-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix: Amyotrophic lateral sclerosis.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat. Diarie 2015-005285.11-årig flicka fick bl. a förlamning, gångstörning och självmordstankar efter Gardasil: 2014-12-18 uppföljning 2015-08-17, 11-årig flicka, anmälan efter Gardasil:Vomiting, fatigue, gait disturbance, malaise, pain in extremity, dizziness, headache, paralysis, syncope, suicidal ideation.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.49-årig man fick bl. a. hjärtrubbning, artros och andningsstillestånd efter vaccin mot hepatit och difteri/stelkramp/kikhosta: 2015-08-12, 49-årig man, anmälan efter Boostrix, Twinrix: Ventricular tachycardia, constipation, fatigue, weight decreased, osteoarthritis, renal disorder, respiratory arrest, hypertension.
LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.15-årig flicka fick livshotande skador och bestående men efter Gardasil:
2015-08-20, 15-årig flicka, anmälan efter Gardasil: Arrhythmia, abdominal discomfort, coeliac disease, food allergy, house dust allergy, blood potassium decreased, asthma.LIVSHOTANDE Bestående men.

Kvartal 4: 2015-10-01 – 2015-12-30 – 6 st med livshotande biverkningsrapporter

Ung kvinna fick livshotande narkolepsi efter Pandemrix:
2015-09-11, uppföljning 2015-09-29, kvinna ungdom, anmälan efter Pandemrix:
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.34-årig kvinna fick ALS efter Pandemrix:
2015-08-05, uppföljning 2015-10-29, 34-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:
Amyotrophic lateral sclerosis. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
Diarie 2015-005005.66-årig kvinna fick livshotande malign tumörsjukdom efter TBE-vaccin:
2015-10-20, 66-årig kvinna, anmälan efter Fsme-immun (TBE vaccin):
Diffuse large B-cell lymphoma.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.84-årig man fick livshotande lunginflammation och bakterier i blodet av pneumokockvaccin: 2015-12-02, 84-årig man, Pneumovax: Pneumonia pneumococcal, Streptococcal bacteraemia.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.70-årig man fick ALS efter difteri och stelkrampsvaccin:
2015-09-04, uppföljning 2015-11-20 70-årig man, anmälan efter diTeBooster vaccination: Optic nerve infarction, amyotrophic lateral sclerosis. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.2 månaders pojke fick livshotande tarmbesvär och missbildning efter Rotateq: 2015-09-09, uppföljning 2015-10-20 2 månaders pojke, anmälan efter Rotateq oral:Abdominal pain, enteritis, faeces discoloured, haematochezia, vomiting, general physical health deterioration, dehydration.LIVSHOTANDE Sjukhusvård, missbildning. Tillfrisknat.

LISTA & SAMMANFATTNING AV OBEROENDE VETENSKAPLIGA STUDIER

Titlarna på alla vetenskapliga publikationer är oförändrade, d.v.s. har sin ursprungliga formulering på engelska. Klicka på direktlänken under varje titel för att direkt gå till den officiella vetenskapliga sammanfattningen (s.k. abstract) av publikationen på engelska.

(1) ASIA – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants

Direktlänk: http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0896841110000788

Under 2011 publicerades en banbrytande vetenskaplig studie som för första gången korrelerade effekten av vaccinadjuvanser till en rad olika autoimmuna sjukdomar. Detta definierande av ett nytt syndrom korrelerat till adjuvanser i vaccin uppmuntrade ytterligare forskare att undersöka och bekräfta korrelationerna mellan adjuvanser och autoimmuna sjukdomar.

(2) Sjögren’s syndrome: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA).

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24774584

En vetenskaplig studie från 2014 som till stor del genomfördes vid universitetet i Rom i Italien, länkade användandet av vaccinadjuvanser till en kronisk autoimmun sjukdom som kallas Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom orsakar en kronisk obalans i de fuktproducerande körtlarna i kroppen. Symtom på Sjögrens syndrom inkluderar; muntorrhet, torra ögon, torr hud, kronisk hosta, torrhet i slidan, domningar i armar och ben, trötthet, muskel & ledvärk och sköldkörtelproblem.

(3) Aluminum’s Role in CNS-immunen System Interactions leading to Neurological Disorders

Direktlänk: http://people.csail.mit.edu/…/Shaw_et_al_Immunome_Res_2013.…

En annan studie, som under 2013 utfördes av forskare vid Universitetet i British Columbia, presenterar information och data som korrelerar aluminium-adjuvans med olika neurologiska sjukdomar.Forskarna påvisar aluminiums potential att kunna framkalla skador på olika nivåer i det centrala nervsystemet (CNS). Skador som ger upphov till neuron-död och slutligen systemfel.

(4) Aluminum as an adjuvant in Crohn’s disease induction.

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235058

Precis som titeln på denna studie antyder, så belyser den aluminium-adjuvansens roll i inducering av Crohns sjukdom. Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som verkar ha genomgått en nästintill epidemisk ökning i modern tid.

(5) Adverse events following immunization with vaccines containing adjuvants.

Direktlänk; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23576057

I en s.k. ”cross-sectional” studie som genomfördes på reumatologi och immunologi institutionen på ett sjukhus kopplat till universitetet i Guadalajara i Mexiko, så blev 120 nyligen vaccinerade patienter undersökta under en tid i syfte att mäta frekvensen av autoimmuna och inflammatoriska biverkningar. Resultatet av studien bekräftar hur vaccin-adjuvans kan medföra autoimmuna/inflammatoriska biverkningar.

(6) Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration.

Direktlänk: http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0162013409001809

I denna studie visar forskare att aluminiumhydroxid-injektioner leder till degenerering av neuroner, som i sin tur orsakar olika problem i motoriken.

(7) Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886

I ytterligare en studie som utförts av Neural Dynamics Research Group på institutionen för Ophthalmology vid Universitet i British Columbia, såifrågasätter forskare starkt den allmänt accepterade uppfattningen att aluminium i vacciner är säkra. De presenterar experimentell forskning som tydligt visar hur aluminium-adjuvans har potential att framkalla allvarliga immunologiska sjukdomar hos människor, såsom autoimmunitet, långsiktig hjärnhinneinflammation och ytterligare allvarliga neurologiska komplikationer

(8) Biopersistence and systemic distribution of intramuscularly injected particles: what impact on long-term tolerability of alum adjuvants?

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26259285

Forskning som utförs av franska forskare länkar användningen av aluminium-adjuvans till; diffus myalgi, kronisk trötthet och kognitiv dysfunktion. Tyvärr är dock den fullständiga artikeln fortfarande enbart tillgänglig på franska.

(9) Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants.

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317

I en studie som publicerades i American Journal of Reproductive Immunology, läggs det fram bevis på att HPV-vaccinet har potential att utlösa invalidiserande autoimmuna sjukdomar såsom ovariesvikt.

(10) Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity.

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067

Denna studie undersöker aluminiums neurotoxicitet hos människor och djur under olika förhållanden. Studien belyser att aluminium exponering hos vuxna kan leda till åldersrelaterade neurologiska skador såsom Alzheimers sjukdom. Och hos småbarn fann man en korrelation mellan antalet vacciner med aluminium-adjuvans och graden av autismspektrumstörningar (ASD).

(11) Mercury neurotoxicity: mechanisms of blood-brain barrier transport.

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2190116

En studie publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift (precis som alla 10 ovan!) som heter Neuroscience & Biobehavioral visar hur metylkvicksilver (MeHg) är kapabel att inducera skador i centrala nervsystemet (CNS) genom migration in i hjärnan via blod-hjärnbarriären. MeHg är samma form av kvicksilver som förekommer i konserveringsmedlet Tiomersal.

(12) Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159

Som titeln på denna vetenskapliga studie antyder undersöker den om vaccin-adjuvans kan ha en direkt roll i den ökande förekomsten av autismspektrumstörningar (ASD) bland allmänheten. Resultaten visar att barn från länder med den högsta ASD förekomsten även har den högsta exponeringen av aluminium från vacciner. Ökningen av exponeringen av aluminium-adjuvans korrelerar signifikant med den ökning av ASD-prevalens i USA som iakttagits under de senaste två decennierna. Studien visar också att det finns en korrelation mellan mängden aluminium som administreras till förskolebarn och den nuvarande förekomsten av ASD i sju västländer, särskilt vid 3-4 månaders ålder. Resultaten visar att det kan finnas ett starkt samband mellan aluminium i vacciner och uppkomsten av ASD.

(13) Are there negative CNS impacts of aluminum adjuvants used in vaccines and immunotherapy?

Direktlänk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25428645

Denna studie ser över befintlig litteratur och vetenskapliga publikationer om aluminiums neurotoxicitet och ifrågasätter användningen av aluminiumsalter som vaccinadjuvans då de anser att aluminium inte bara har en direkt toxisk effekt på nervsystemet, men också en potentiell förmåga att påverka och utlösa autoimmunitet. Forskarna uttrycker oro över den ökande användningen av aluminiumsalter som vaccin-adjuvans på grund av dess förmåga att påverka det centrala nervsystemet (CNS), utlösa autoimmuna och inflammatoriska reaktioner samt förmåga att förändra genuttryck.

YTTERLIGARE VETENSKAPLIGA STUDIER OM BIEFFEKTERNA AV VACCINATIONER

Det rekommenderas starkt att på egen hand söka vidare bland de tusentals oberoende forskningsstudier som bekräftar vaccinationers allvarliga och långtgående samt livsförändrande biverkningar.

I databasen Med Science Research kan man finna en gedigen samling av dessa tusentals vetenskapliga studier.

DIREKTLÄNK TILL MED SCIENCE RESEARCH: http://medscienceresearch.com/

BILAGA 3LISTA & YTTRANDEN AV 44 LÄKARE SOM VARNAR FÖR VACCINERS ALLVARLIGA BIVERKNINGAR

Nancy Banks – ‪http://bit.ly/1Ip0aImRussell Blaylock – ‪http://bit.ly/1BXxQZLShiv Chopra – ‪http://bit.ly/1gdgh1sSherri Tenpenny – ‪http://bit.ly/1MPVbjxSuzanne Humphries – ‪http://bit.ly/17sKDbfLarry Palevsky – ‪http://bit.ly/1LLEjf6Toni Bark – ‪http://bit.ly/1CYM9RBMeryl Nass – ‪http://bit.ly/1DGzJscRaymond Obomsawin – ‪http://bit.ly/1G9ZXYlGhislaine Lanctot – ‪http://bit.ly/1MrVeULRobert Rowen – ‪http://bit.ly/1SIELeFDavid Ayoub – ‪http://bit.ly/1SIELveBoyd Haley PhD – ‪http://bit.ly/1KsdVbyRashid Buttar – ‪http://bit.ly/1gWOkL6Roby Mitchell – ‪http://bit.ly/1gdgEZUKen Stoller – ‪http://bit.ly/1MPVqLIMayer Eisenstein – ‪http://bit.ly/1LLEqHHFrank Engley, PhD – ‪http://bit.ly/1OHbLDIDavid Davis – ‪http://bit.ly/1gdgJwoDr Tetyana Obukhanych – ‪http://bit.ly/16Z7k6JHarold E Buttram – ‪http://bit.ly/1Kru6DfKelly Brogan – ‪http://bit.ly/1D31pfQRC Tent – ‪http://bit.ly/1MPVwmuRebecca Carley – ‪http://bit.ly/K49F4dAndrew Moulden – ‪http://bit.ly/1fwzKJuJack Wolfson – ‪http://bit.ly/1wtPHRAMichael Elice – ‪http://bit.ly/1KsdpKATerry Wahls – ‪http://bit.ly/1gWOBhdStephanie Seneff – ‪http://bit.ly/1OtWxAYPaul Thomas – ‪http://bit.ly/1DpeXPfFlera läkare, bl.a Dr Warren Levin – ‪http://bit.ly/1MPVHOvRichard Moskowitz – ‪http://bit.ly/1OtWG7DJane Orient – ‪http://bit.ly/1MXX7pbRichard Deth – ‪http://bit.ly/1GQDL10Lucija Tomljenovic – ‪http://bit.ly/1eqiPr5Dr Chris Shaw – ‪http://bit.ly/1IlGiBpSusan McCreadie – ‪http://bit.ly/1CqqN83Mary Ann Block – ‪http://bit.ly/1OHcyUXDavid Brownstein – ‪http://bit.ly/1EaHl9AJayne Donegan – ‪http://bit.ly/1wOk4ZzTroy Ross – ‪http://bit.ly/1IlGlNHPhilip Incao – ‪http://bit.ly/1ghE7sSJeff Bradstreet – ‪http://bit.ly/1MaX0cCRobert Mendelson – ‪http://bit.ly/1JpAEQrBILAGA 4

DOKUMENTERADE FALL AV VACCINATIONSKADOR I MEDIA & ÖVRIGT RELATERADE LÄNKAR/ARTIKLAR
”DE VACCINEREDE PIGER” (MED ENGELSK TEXT) ÄR EN DANSK DOKUMENTÄR OM HPV VACCINET GARDASIL OCH DEN VÅG AV ALLVARLIGA BIEFFEKTER SOM SKAPAT STOR SKANDAL I DANMARK SE FILMEN I SIN HELHET HÄR: https://youtu.be/GO2i-r39hokSTORT MISSNÖJE BLAND VACCINSKADADE
Över 300 personer skadades av vaccinet som skulle skydda mot svininfluensan och fick den obotliga sjukdomen narkolepsi
ARTKELN I HELHET: http://www.svt.se/…/i…/stort-missnojde-bland-vaccinskadade64 SVENSKAR: SPRUTAN FÖRSTÖRDE VÅRA LIV
ARTKELN I HELHET: http://www.expressen.se/…/64-svenskar-sprut…/SOCIALSTYRELSEN OM KOPPLINGEN MELLAN VACCINATION & NARKOLEPSI:
”En ökad risk att insjukna har konstaterats bland barn, ungdomar och unga vuxna efter vaccination med Pandemrix 2009–2010.”LÄS MER HÄR: http://www.socialstyrelsen.se/narkolepsiÅNGRAR UPPMANING TILL MASSVACCINERINGEN
Trots att han själv tvivlade uppmanade Göran Stiernstedt till en massvaccinering mot svininfluensan. Som Sveriges Kommuner och Landstings expert vägde hans ord tungt. Nu ångrar Göran Stiernstedt att han höll inne med sina tvivel, rapporterar SVT. LÄS MER HÄR: http://www.expressen.se/…/angrar-uppmaning-till-massva…/FICK NARKOLEPSI – EFTER VACCINATIONEN
16-årige Simon insjuknade i narkolepsi strax efter han vaccinerat sig mot svininfluensa.
LÄS MER HÄR: https://www.svd.se/fick-narkolepsi–efter-vaccinationen”JAG DRABBADES HÅRT AV INFLUENSAVACCINET”
Trelleborgs Allehanda: Årets influensavaccin heter Fluarix, men innehåller samma viruslika partiklar som i Pandemrix vaccinet. Detta skall enligt Läkemedelsverket genomföras under hösten med nya vaccinationer, fastän vi blev drabbade så hårt förra gången med hemska kroniska biverkningar. Cirka 270 barn och ungdomar fick Narkolepsi , cirka 125 barn och vuxna fick andra hemska kroniska neurologiska biverkningar.
LÄS MER HÄR: http://www.trelleborgsallehanda.se/…/jag-drabbades-hart-av…/”FÖRLAMADES AV VACCINET”
AFTONBLADET: Ida, 27, ville skydda sig mot svininfluensan – nu kan hon knappt gå: ”det är ett helvete”.
LÄS MER HÄR: http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320806.abBLEV SVÅRT SJUK EFTER VACCINET
Värmlands Folkblad: Berit Stridsberg fick snabbt veta av sin läkare att hennes symptom kunde ha kopplingar till vaccinet. Läkaren skickade in en anmälan till Läkemedelsverket och det visade sig att 49 andra personer har reagerat på ungefär samma sätt. Berit Stridsberg hittade senare en blogg på nätet som heter ”livet efter sprutan” där kunde hon läsa om och få kontakt med närmare 80 andra med liknande symptom. Bland dem fanns fem andra värmlänningar varav den yngsta är fem år.
LÄS MER HÄR: http://www.vf.se/…/blev-svart-sjuk-efter-vacci…/EPIDEMILOGEN LARS OLOF KALLINGS OM MASSVACCINERING: INGEN HAR TAGIT ANSVAR
Lars Olof Kallings, internationellt erkänd expert vid epidemier, vacciner och folkhälsoarbete och med en bakgrund inom både WHO (Världshälsoorganisationen) och FN, samt som mångårig chef för Smittskyddsinstitutet varnar för att det finns mycket överdriven information som inte är medicinskt motiverat. ”Lita inte blint på WHO, deras beslut är inte alltid medicinskt motiverade.”, säger han bland annat, som själv alltså arbetat på WHO.ARTIKELN I HELHET: https://www.svd.se/superepidemilogen-om-massvaccineringen-m… VID BESLUT OM VACCIN
Svenska Dagbladet uppger att Socialstyrelsen i november 2006 tillsatte en grupp experter för att utreda en fråga om jäv vid beslut om ett vårtvaccin, men vad som hände sen är oklart.Den person på Socialstyrelsen som ledde vaccinarbetet säger till Svenska Dagbladet att han var medveten om att de tre hade fått betalt för upprepade uppdrag åt vaccinföretag men att det var de bästa experterna som fanns att tillgå.ARTIKELN I HELHET: http://www.svt.se/nyhet…/inrikes/jav-vid-beslut-om-vaccinTOM JEFFERSON EPIDEMILOG VID DET HÖGT ANSEDDA COCHRANE INSTITUTET: IFRÅGASÄTTER WHO’S ÄNDRING AV DEFINITIONEN ”PANDEMI” I MAJ 2009
SVTs Aktuellt frågar sig hur befogad skräcken kring svininfluensan var, och om det verkligen handlade om en pandemi. En högt ansedd forskare och epidemiolog redogör i inslaget för hur WHO’s ändring av vad som definierar en ”Pandemi” i maj 2009 har urholkat pandemi-begreppet och gynnar mest vaccinindustrin.SE INSLAGET HÄR: https://www.youtube.com/watch?v=weed-S5dbKgANNIKA LINDE, STATSEPIDEMILOG VID SMITTSKYDDSINSTITUTET VARNAR OM ATT DET KAN FÖREKOMMA S.K. ”VÄNSKAPSKORRUPTION” MELLAN VACCINTILLVERKARNA & WHOLYSSNA PÅ HELA INSLAGET PÅ SVERIGES RADIO: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/54488…

DRABBADE I NORSK VACCINSKANDALDN: ”Hundratusentals norska ungdomar användes som försökskaniner i ett omstritt vaccinexperiment. Tio år efter det att projektet lades ner exporterades vaccinet till Nya Zeeland. Nu kräver hundratals norrmän skadestånd för det odugliga vaccinets biverkningar. Även barn i på Nya Zeeland har drabbats.”ARTIKELN I HELHET: http://www.dn.se/…/hundratals-drabbade-i-norsk-vacci…/BILAGA 5

NAMNLISTA PÅ 15 988 SVENSKA MEDBORGARE SOM VILL STOPPA OBLIGATORISKA VACCINATIONER

15 988 svenska medborgare har hittills tagit aktiv ställning emot ett obligatoriskt vaccinationsprogram.

Av respekt för medborgarnas integritet samt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) så kommer namnen på dessa individer inte att publiceras i detta dokument, som i övrigt är öppen för allmänheten att ta del av.

För fullständig namnlista, se bifogad fil i e-postutskicket som gick ut till riksdagsledamöter & socialutskottet den 5 april 2017.

2017-04-05 MEHDI NODEHI

Information från sidan:
Iterated-reality.com

Av Mehdi Nodeh

Annons