Image result for medicinexperiment

Då källan är gammal har originallänken försvunnit.

13.10.2003
Här följer en årskrönika över i hemlighet utförda experiment på människor
mellan åren 1931-1997

1931 Dr Cornelius Rhoads infekterar mänskliga varelser med cancerceller, under beskydd av Rockefeller Institutet för Medicinska Undersökningar. Senare fortsätter man med att grunda U.S. Army Biological Warfare i Maryland, Uthah och Panama och de går under benämningen U.S. Atomic Energy Commission. När han väl är där påbörjar han en rad bestrålningsexperiment på ameikanska soldater och civila sjukhuspatienter.

1932 Tuskegee Syfilis studien påbörjas. 200 svarta män med diagnosen syfilis har aldrig blivit informerade om sin sjukdom och de har nekats behandling. Istället har de använts som mänskliga försöksdjur, där man har följt med utvecklingen av sjukdomen och dess symptom. Alla dog småningom i syfilis. Deras familjer underrättades aldrig om att man kunde ha gett dem en behandling.

1935 Pellagra incidenten. Efter att miljontals människor dött i sjukdomen Pellagra under loppet av tjugo år, besluter sig USA att allmänna hälsoservicen ska hejda sjukdomen.
Chefen för instituet medger att han kände till de 20 år gamla fallen av Pellagra och att den förorsakades av brist på nicin, men man struntade i detta då de flesta som dog i sjukdomen tillhörde den fattiga svarta befolkningen.
(FAKTA: Pellagra är en sjukdom som inträder om man inte får tillräckligt med niacin – en sorts B-vitamin – och tryptofan – en aminosyra – i dieten).

1940 Fyrahundra fångar i Chicago utsätts för malaria för att man ska kunna studera effekterna av nyutvecklade mediciner för att hejda sjukdomen. Nazistiska läkare berättade senare i Nyrnbergrättegången om denna amerikanska studie i avsikt att försvara sina egna handlingar under judeutrotningen.

1942 Chemical Warfare Service börjar experimentera med senapsgas på omkring 4 000 medarbetare. Experimentet pågick till 1945 och man använde sig av Sjudedags Adventister vilka hellre ställde upp som försöksdjur framom att utföra sina dagliga aktiviteter.

1943 I enlighet med Japans upprinnelse till ett fullskaligt krigsföringsprogram, påbörjades en undersökning av amerikanska biologiska vapen i Fort Detrick, MD.

1944 USAS sjöstridskrafter använder sig av mänskliga objekt för att testa gasmasker och beklädnad. Personerna stängdes in i gaskamrar och utsattes för senapsgas och lewisite.
(FAKTA: Lewisinte är en färglös gas som blir gul i dess orena form. Lewisite tillverkades första gången 1918, och användes i första världskriget)

1945 Man startade projektet Paperclip. USAs inrikesministerium, arme´underrättelsetjänsten och CIA rekryterade nazistiska vetenskapsmän och erbjöd dem immunitet och hemlig identitet i utbyte mot att de arbetade för de tophemliga regeringsprojekten i USA.

1945 ”Program F” startades av USAs Atom Energikommission (AEC). Detta är den mest omfattande amerika studie över fluorets inverkan på hälsan, och vilka var de kemiska nyckelkomponenterna vid en atombombsproduktion. En av de giftigaste kemikalier man känner till är fluorid. Man har funnit att det förorsakar märkbara skadliga effekter på det centrala nervsystemet, men mycket av den informationen ingår under betäckningen nationell säkerhet, då man fruktar att ett lagförslag kunde underminera en fullskalig produktion av atombomber.

1946 Patienter på sjukhusen i Vancouver används som försöksdjur för medicinska experiment. För att ge det en tillåten benämning ändrar man orden ”experiment” till ”undersökningar” eller ”observationer” varje gång man reporterar om en medicinsk studie som används vid de inhemska veteransjukhus.

1947 Överste E.E. Kirkpatrick från USAs Atom Energicommission avslöjar ett hemligt dokument (Document 07075001, January 8, 1947) där man konstaterar att företaget vill påbörja en studie där radioaktiva substanser införs intravenöst i människor.

1947 CIA påbörjar sin studie av LSD som ett potentiellt vapen att användas av den amerikanska underrättelsetjänsten. Man använder sig av både civila personer och militären både med och utan deras kännedom.

1950 Försvarsdepartementet planerar att man ska spränga kärnvapen i ökenområden och utsätta människor för nedfallet och se vilka medicinska problem det ger och hur höga dödsantal de förorsakar.

1950 I ett experiment för att utreda hur känslig en amerikansk stad kan vara för biologisk attack, sprayar USAs sjöstridskrafter moln av bakterier från fartyg över San Francisco. Man ska undersöka hur mottagliga människorna är för en infektion. Många blev sjuka med lunginflammationsliknande symptom.

1951 Försvarsdepartementet börjar med att använda sig av tillverkade bakterier och virus i luften. Detta pågår till 1969 och det finns farhågor om att människor i de intilliggande områdena har utsatts för dessa.

1953 USAs militär skickar ut moln innehållande zinkkadmiumsulfidgas över Winnipeg, St Louis, Minneapolis, Fort Wayne, Monocacy River Valley i Maryland och över Leesburg i Virginia. Deras avsikt var att undersöka hur effektivt de kunde sprida kemiska medel.

1953 En sammanslagning av arme´, sjöstridskrafter och CIA utför experiment för att utreda hur tiotusentals människor i New York och San Francisco reagerar på de luftburna bakterierna Serratia marcescens och Bacillus Glogigii.
(FAKTA: Serratia marcescens = infektion i njur- och luftvägar, ögoninfektioner, hjärnhinneinflammationer m.fl
Bacillus Gogigii = finns ej beskriven)

1953 CIA instiftar projektet MKULTRA. Detta är ett 11 år långt undersökningsprogram i avsikt att tillverka och testa droger och biologiska offer används för tankekontroll och uppförande modificationer. Sex av dessa biprojekt innefattade tester på ofrivilligt utsatta människor.

1955 CIA gör ett experiment där de försöker utröna möjligheten att infektera den mänskliga befolkningen med biologiska ämnen. Man släpper ut bakterier från arme’ns biologiska krigsföringsarsenal över Tampa Bay i Florida.

1955 Army Chemical Corps fortsätter med sin LSD undersökning, genom att forska i en potentiell användning av kemiska odugliga ämnen. Mer än 1 000 amerikaner deltog i testen, vilka fortsatte ända till 1958.

1956 USAs militär släpper ut infekterade myggor med gula febern över Savannah, Ga och Avon Park i Florida. För att kunna följa upp varje test, fungerar arme’agenter som allmänna sjukvårdare så att de kan undersöka offren och se effekterna.

1958 LSD testas på 95 volontärer vid Army’s Chemical Warfare Laboratories för att utröna dess effekt på intelligensen.

1960 The Army Assistant Chief-of-staff for Intelligence (ADSI) utför fältundersökningar i Europa och Fjärran Östern. Kodnamnet för tester utförda på europeer är Project THIRD CHANCE; kodnamnet för den asiatiska befolkningen är Project DERBY HAT.

1965 Påbörjar CIA och försvarsdepartementet Project MKSEARCH, ett program för att utveckla en möjlighet att manipulera det mänskliga uppträdandet vid använding av droger som påverkar sinnet.

1965 Fångar vid Holmesburg State Prison i Philadelfia utsattes för dioxin, den starkt giftiga kemiska komponenten som kallades Agent Orange och användes i Vietnam. Männen i studien utvecklade cancer, vilket indikerar på att Agent Orange hela tiden har varit en förmodad carciogen produkt.

1966 CIA påbörjar sitt projekt MKOFTEN, ett program som testar de giftiga effekterna för varje drog. Man har använt sig av både människor och djur.

1966 Den amerikanska arme’n utvecklar en Bacillus subtilis variant niger och infekterar New Yorks tunnelbanesystem. Mer än en miljoner civila utsätts för detta då arme’ns vetenskapsmän fäller luftbubblor innehållande bakterierna in i ventilationsutrymmena.

1967 CIA och försvarsministeriet emplementerar Projeck MKNAOMI, en framgångsrik uppföljning till MKULTRA, och den är ämnad att utgöra en milstolpe inom biologisk och kemisk krigsföring.

1968 CIA undersöker möjligheten att använda sig av dricksvatten genom att införa kemikalier i vattensystemet i Washington DC.

1969 Dr Robert MacMahan vid försvarsdepartementet, anhåller hos kongressen om att erhålla $10 US dollars för att utveckla, inom 5-10 år, ett syntetiskt biologiskt ämne för vilket ingen naturlig immunitet kan ges.

1970 Man bildar en syntetisk biologisk agent under beteckningen H.R 15090. Projektet, som leds av CIA, utförs av Special Operations Division vid Fort Detrick, Arme’ns tophemliga biologiska vapenlaboratorium. Man spekulerar i om monukulär biologisk teknik kan användas för att producera AIDS-liknande retrovirus.

1970 USA intensifierar utvecklingen av ”etniska vapen” (Military Review, Nov. 1970) designade för att selektivt drabba och eliminera specifika etniska grupper vilka är misstänkta för genetiska olikheter och variationer inom DNA.

1975 Virussektionen vid Fort Detrick’s Center for Biological Warfare Research ändras till Fredrick Cancer Recearch Facilities och fungerar under överinseende av Nationel Cancer Institute (NCI). Det är här som ett speciellt viruscancerprogram sköts av den amerikanska sjöstridskraften, i avsikt att utveckla cancerförorsakande virus. Det också här som retrovirologerna isolerar ett virus för vilket man inte har någon immunitet. Senare fick det namnet HTLV (mänsklig T-cell leukemivirus).

1977 Vid Senatens utfrågning av Health and Scientific Research, bekräftar man att 239 bebygda områden har blivit kontaminerade med biologiska ämnen mellan 1949 och 1969. Några områden innefattas av San Fransisco, Washington DC, Key West, Panama City, Minneapolis och St Louis.

1978 Man utför experiment med Hepatitis B vaccin med stöd av CDC. Man börjar i New York, Los Angeles och San Francisco. Man utvidgar försöksområdet och vänder sig till presumtiva homosexuella män.

1981 De första AIDS fallen konstateras bland homosexuella män i New York, Los Angeles och San Francisco. Man kastar fram en spekulation om att AIDS kan ha uppstått via Hepatitis B vaccinet.

1985 I tidningen Science (227:173-177), HTLV och VISNA, uppträder en fatal virus på får.

1986 I samband med tillvägagångssättet hos National Academi of Science, upptäcker man att HIV och VISNA är mycket liknande och delar samma strukturelle element, bortsett från ett litet segment vilket är nästan identiskt med HTLV. Detta leder till en spekulation om att HTLV och VISNA möjligen har förenats och producerat ett nytt retrovirus, till vilken ingen naturlig immunitet finns.

1986 Vid en rapportering till Kongressen upptäcker man att USAs regerings nuvarande generation av biologiska medel innefattas av: modifierat virus, naturligt uppkomna gifter och ämnen som uppkommit genom genetisk tillverkning och förändring av immunologisk karaktär, och förebyggande behandling för alla nuexisterande vacciner.

1987 Försvarsdepartementet konstaterar, att trots att man har förbjudit forskning och utveckling av biologiska ämnen, fungerar dessa fortfarande inom 127 inrättningar och universitet runt om i landet.

1990 Mer än 1500 6-månaders svarta och sydamerikanska bebisar i Los Angeles har blivit utsatta för ett ”experimentellt” mässlingsvaccin, vilket aldrig hade fått användningstillstånd inom USA. CDC påstår senare att föräldrarna aldrig blivit informerade om vilken sorts vaccin deras barn hade blivit utsatt för.

1994 Med en teknik som kallades ”gene tracking” upptäcker Dr Garth Nicolson vid MD Anderson Cancer Center i Huston Texas, att många av de veteraner som återvände från Första Gulfkriget ”Desert Storm” var infekterade av en form av Mycoplasma incognitus, en mikrob vanligt använd inom produktionen av biologiska vapen. Insluten i sin monekulära struktur består 40 % av en HIV-hinna, vilket tyder på att det är frågan om ett mänskligt tillverkat virus.

1994 Senator John D. Rockefeller presenterar i en rapport om att under de 50 senaste åren har Försvarsministeriet använt sig av hundratusentals militärer vid mänskliga experiment och med internationellt använda farliga substanser. Material såsom senapsgas, nervgas, joniserad strålning, psykokemiska ämnen, hallucinogener och droger användes under Gulfkriget.

1995 USAs regering erkände att de har erbjudit japanska krigsfångar och vetenskapsmän, vilka hade utvecklat mänskliga medicinska experiment, löner och immunitet mot att kunna ställas inför rätta i utbyte av data angående undersökningar av biologisk krigsföring.

1995 Dr Garth Nicolson, understryker bevis för att biologiska ämnen som användes under Gulfkriget var tillverkade i Huston Texas och hos Boca Raton i Florida och testades på fångar inom Texas.

1996 Försvarsministeriet avslöjar att soldaterna som deltog i Desert Storm var utsatta för kemiska medel.

1997 undertecknade 88 medlemmar av Kongressmedlemmarna ett brev där man skulle utföra undersökning om huruvida man använt sig av biologiska vapen i Gulfkriget.

Annons