2020.-09-24

Björn Hammarskjöld
https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/fur-ihre-sicherheit.html

Covid-19 i Region Östergötland och andra tankar

 Det har gjorts en undersökning i Östergötland där man gått igenom samtliga dödsfall i regionen.

De har haft 245 dödsfall under tiden mars – juli, hälften av de döda kommer från äldrevården och hälften från sjukhusen.

Då men gått igenom journalerna finner man att 15 % inte ens hade haft Covid-19 men har likväl felaktigt klassificerats som döda i Covid-19. Det är då 37 fall som inte har haft Covid-19.

Man fann också att 70 % av de döda inte primärt dog av Covid-19 men att viruset var en bidragande orsak. Det blev 172 av 245 som inte heller dog av Covid-19.

De kvarvarande 15 % befanns ha dött av Covid-19 som huvudorsak. Så i 37 fall av 245 kunde man påvisa att patienten hade dött av Covid-19 som primär dödsorsak.

Appliceras denna statistik på hela antalet döda i Sverige, där Region Östergötland utgör omkring 4,5 % av hela Sveriges befolkning, visar det sig att ungefär 4,2 % av alla döda i Covid-19 i Sverige bodde i Region Östergötland. Så andelen döda i Östergötland stämmer ganska väl med den totala dödligheten i Covid-19 i hela Sverige. På grund av det relativt lilla antalet döda i Region Östergötland ger statistiken, med viss osäkerhet, följande resultat nationellt

Omkring 900 personer av 5 830 har dött av Covid-19 som primär dödsorsak, SARS-CoV-2 viruset orsakade dödsfallen. Lika många, omkring 900, har inte dött av Covid-19 över huvud taget, inte ens som bidragande orsak. Man har inte funnit tecken på en Covid-19-infektion men på dödsorsaksintygen står, uppenbarligen felaktigt, att Covid-19 skulle ha orsakat dödsfallen.

Resten, omkring 4 000 personer, har dött av andra orsaker än Covid-19 men virusinfektionen kan, helt korrekt, ha bidragit till men inte orsakat en förtida död.

Vidare finner man att i Region Östergötland fanns det 235 boenden för åldersrika med ett oredovisat antal  åldersrika personer. Vid 37 av dessa boenden för åldersrika så dog det mellan 1 och 8 personer per åldersrikaboende.

Dividerar man 122 döda med 37 åldersrikaboenden så blir det drygt 3 personer per boende som dog under tiden undersökningen pågick. Men det redovisas inte hur många som överlevde.
 Men det fantastiska är att 198 åldersrikaboenden lyckades förhindra att någon enda åldersrik person dog av Covid-19. 84 % av åldersrikaboenden i Region Östergötland klarade uppgiften att skydda de åldersrika.

Låt oss sedan begrunda hur många som har överlevt pandemin. I åldersgruppen 90+ var det 98,5 % som överlevde. De som var i åldern 80-89 överlevde 99,5 %. Sammanlagt så var det 99,94 % av Sveriges invånare som har överlevt den så kallade pandemin.

Normalt dör det mellan 1 500 och 2 400 personer per vecka med en topp vid årsskiftet och lägsta antalet i första veckan av juli.

I Sverige hade vi en topp i dödligheten under vecka 15 och 16 då det dog omkring 2 550 personer per vecka.

Hur beräknar man överdödlighet? Det finns flera olika metoder så det finns flera svar på frågan.

Det enkla är att jämföra med medelvärdet av antalet dödsfall de närmaste fem föregående åren. Då finner man att det har varit en överdödlighet på knappt 3 600 hittills under 2020 jämfört med 2015-2019. Det skulle ge en överdödlighet på omkring 5,8 %

Det andra sättet är att räkna fram 2*standardavvikelsen (2SD) för de fem tidigare årens värden veckovis för att lägga till medelvärdet för att säkerställa att det är mindre än 5 % chans att värdet för 2020 skulle ligga utanför den normala variationen för varje vecka. Det är den gängse statistiska metoden för att testa om ett värde är normalt eller signifikant större än normalt.

Räknar man på det sättet har det under de första 36 veckorna 2020 dött 2 693 personer ”för litet” jämfört med medelvärdet +2SD, det har varit en underdödlighet.

Nu har vi räknat på 36 veckor av årets 52. Tar man och lägger till medelvärdet för veckorna 37 till 52 till summan under de 36 första veckorna av 2020 så har det under det senaste löpande året dött 94 091 personer jämfört med medelvärdet 2015-2019 om 92 948, det har då dött 1 143 personer fler än medelvärdet för åren 2015-2019. En överdödlighet om 1,2 %.

Det innebär att det saknas signifikans för överdödlighet, under det senaste löpande året har det dött ungefär lika många som vanligt, omkring 90 000 till 95 000 per år.

Nu finns det ingen dödlighet, förutom enstaka personer per dag, att tala om då det gäller Covid-19.

Av 9 000 studenter i Umeå var det bara 6 personer som bar på SARS-CoV-2-viruset och det trots att studenterna i Umeå kommit från alla delar av landet.

Man gör nu mer än 120 000 RT-PCR-prover per vecka och finner mindre än 1,2 % positiva. I början var det mer än 50 % som var positiva. Allteftersom veckorna har gått har man kraftigt ökat antalet tester men antalet positiva tester är alltjämt i sjunkande.

Det är bara att inse att pandemin är över i Sverige och en andra våg är synnerligen osannolik då smittan fortsätter att minska trots att skolor och universitet har öppnat upp.

De som lider idag är dels de åldersrika på åldersrikeboendet och sedan alla kulturarbetare i första hand men också alla andra som drabbas av den (lyckligtvis!) begränsade Lock Down som regeringen har beslutat om utan vetenskap bakom de lagvidriga begränsningar som utfärdats i strid med lag och rätt.

Det saknas i stort sett SARS-CoV-2 i Sverige, smittsamheten har gått ned trots kraftigt utökad provtagning, inga patienter inom sjukvården (enstaka undantag finns) och en dödlighet som är i stort sett noll samtidigt som endast 15 % av de uppgivna dödssiffrorna i Covid-19  orsakats av SARS-CoV-2 (övriga omkring 4 900 har inte SARS-CoV-2 som orsak till döden).

Varför har vi kvar restriktionerna som nu måste betraktas som helt obsoleta?

Varför ska vi vaccineras med helt oprövade RNA-vaccin? Jag vill inte ha genetiskt material, vare sig RNA eller DNA, insprutat genom huden. Det finns normalt små, korta RNA-snuttar som i vår kropp kan styra DNAs funktion i våra enskilda celler, då vill jag inte ha främmande RNA i mig, jag blir en GMO (Genetiskt Modifierad Organism) utan att någon vet vad som händer i kroppen.
Effektiviteten påstås vara ”minst 50-60 %.” Det är uselt, inte godkänt.

Samma med vektorbaserade DNA-vacciner, jag blir en GMO (Genetiskt Modifierad Organism) utan att någon vet vad som händer i kroppen. Effektiviteten påstås vara ”minst 50-60 %.”. Det är uselt, inte godkänt.

Sedan finns det komponentvaccin, man renar fram neuraminidas, piggproteinet, och hoppas att kroppens immunförsvar ska skapa skydd mot piggproteinet och därifrån kan sedan immunförsvaret attackera viruset. Tar tid att producera de miljarder doser som påstås behövas.

Den fjärde varianten är det klassiska vaccinet med levande försvagat virus. Den svenske poliovetenskaparen Sven Gard, den som uppfann det svenska (och bästa) avdödade poliovaccinet på 1950-talet, hävdade alltid att ”Den enda bra vaccinet är ett avdödat vaccin”.

Ett levande och försvagat vaccin är alltid instabilt och kan ge upphov till den sjukdom som den skulle skydda mot, beroende på om kylkedjan han hållas eller inte. Har själv arbetat med mässlingsvirus och kunnat få viruset att snabbt växla mellan kraftig försvagning och kraftigt infektiöst virus bara genom variera dosen av viruspartiklar per cell.

Samtliga vaccintyper brukar säljas med konserveringsmedel som visar på att fabrikanten inte kan garantera steriliteten under produktionen fram till injektionen av vaccinet.

Då det gällde vaccinet mot svininfluensa 2009 användes mertiolat (kvicksilver) som konserveringsmedel. 5 mikrogram per dos innebar 150 kvicksilveratomer per cell i vuxen människa och 1 500 kvicksilveratomer per cell hos ett 6 månaders barn. Kvicksilver är extremt giftigt och flera hundra barn i Sverige fick narkolepsi av vaccinet.

Enligt allt flera vetenskapliga artiklar har det visats att vitamin D3 i tillräcklig dos skyddar mot de flesta virus inklusive SARS-CoV-2.Visades redan 2003 vid MERS

Har man en nivå i blodet över 125 nmol/L har man ett gott skydd. Problemet är att mer än 98 % av den svenska befolkningen har brist på vitamin D3, mindre än 125 nmol/L, som är den undre fysiologiska gränsen för vitamin D3.

Hade den svenska sjukvården läst och begripit två artiklar i Läkartidningen kring månadsskiftet april-maj hade mer än 4 000 patienter sluppit dö en förtida död i Sverige 1234.

Låt oss kräva vår frihet tillbaka!

Regeringsformen 2 kapitel 6 § och Eus rättighetsstadga (EURS) artikel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54 ger oss skydd mot klåfingriga myndigheter som vill tvinga individer till medicinska ingrepp.

EURS artikel 45 förbjuder att länder inom EU spärrar gränserna mot och inom alla EU-länder och dess invånare inklusive EES-länderna som Norge, Schweiz, Storbritannien.

Ansvaret är ditt, stå på dig!

Edmund Burke once wrote: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

”Det enda som behövs för ondskans seger är de godas tystnad”

Nazisterna använde frasen ”Für Ihre Sicherheit” (för din säkerhet) för att begå allehanda illdåd mot befolkningen.

”För det allmännas bästa” är den nya frasen som ska tvinga dig till underkastelse eller död (ditt val)

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapare i nutrition

Annons